جنريد هلک مینه

روان دي سلام اجنبی

2.8

روان دي د بقا لوبه

3.1

روان دي تاسو ته نږدې

3.8
x